Stručni članak

Anti VEGF terapija

Anti VEGF terapija

VEGF je skraćenica za vaskularni endotelni faktor rasta. To je faktor rasta koji ima presudnu ulogu u angiogenezi, odnosno stvaranju novih krvnih sudova.

U velikom broju očnih bolesti je povećana koncentracija VEGF, najčešće kao odgovor na ishemiju. Povećane količine VEGF dovode do neovaskularizacije, odnosno stvaranja novih krvnih sudova, kao i  povećanja propustljivosti već postojećih krvnih sudova. Te bolesti pre svega uključuju proliferativnu dijabetesnu retinopatiju, venske okluzije retine, vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje I druge. U sklopu proliferativne dijabetesne retinopatije I venskih okluzija retine, često dolazi I do nastanka neovaskularnog glaukoma.

Ranije su terapijske opcije za lečenje ovih bolesti bile veoma ograničene, I sa lošom prognozom. Pojava anti VEGF lekova je dovela do revolucije u lečenju I prognozi navedenih bolesti. Anti VEGF lekovi blokiraju vaskularni endotelni faktor rasta, što dovodi do regresije neovaskularizacije (povlačenja novostvorenih krvnih sudova), smanjenja propustljivosti krvnih sudova, I samim tim do anatomskog i funkcionalnog poboljšanja.

Glavni predstavnici anti VEGF lekova su Avastin (bevacizumab) I Lucentis (ranimizumab). Glavne indikacije za primenu ovih lekova, I najbolji rezultati se postižu kod vlažne forme senilne degeneracije makule, edema žute mrlje nakon venskih okluzija retine I promena na očnom dnu kod šećerne bolesti.

Avastin I lucentis se daju u oko u vidu injekcije u staklasto telo. I ako se u nekim ustanovama te injekcije daju u ambulatnim uslovima, zbog rizika od nastanka infekcija (koje I ako veoma retke, ako se dese mogu biti veoma ozbiljne), mnogo je bezbednija opcija dati ih u operacionoj sali u sterilnim uslovima., kako se I daju u očnoj bolnici Profesional. Ta intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji koja se postiže ukapavanjem kapi I odmah nakon davanja injekcije pacijent odlazi kući.  Obično je za pun terapisjki efekat potrebno dati više injekcija.