Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Misija i prava pacijenata

Izjava o misiji i viziji Specijalne bolnice za oftalmologiju „Profesional dr Suvajac“

MISIJA: Specijalna bolnica za oftalmologiju „Profesional dr Suvajac“ formirana je kao zdravstena ustanova primarnog i sekundarnog nivoa iz oblasti oftalmologije sa ciljem obezbeđivanja najsavremenijeg pristupa pacijentima, savremenoj dijagnostici i terapiji bolesti oka i adneksa poštujući usvojena načela medicinske doktrine i etike.

VIZIJA: Vizija Specijalne bolnice za oftalmologiju „Profesional dr Suvajac“ je stalno usavršavanje kadrova, primena najsavremenije tehnologije koja se koristi u svetu,sa težnjom da se kontinuirano uvećava broj pacijenata koji će se za našu ustanovu oprediliti,ali i zdravstvenih radnika koji će želeti da rade i učestvuju u građenju najstručnijeg kolektiva iz oblasti oftalmologije.

Zakonom o pravima pacijenata („Sl.glasnik RS“ br, 45/2013 i 25/2019) uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene,način ostvarivanja i način zaštite tih prava,kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Pacijentima su zagarantovana sledeća prava:

-       Pravo na dostupnost zdravsvene zaštite

-       Pravo na informacije

-       Pravo na preventivne mere

-       Pravo na kvalite pružanja zdravstvene usluge

-       Pravo na bezbednosti pacijenta

-       Pravo na obaveštenje

-       Pravo na slobodan izbor

-       Pravo na drugo mišljenje

-       Pravo na privatnost i poverljivost

-       Pravo na pristanak

-       Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

-       Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

-       Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

-       Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

-       Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravsvenu ustanovu

-       Pravo na olakšavanje patnji i bola

-       Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

-       Pravo na prigovor

-       Pravo na naknadu štete

  

Kontakt podaci kancelarije za zaštitu prava pacijenata:

Adresa: Tiršova 1

Broj sobe,sprat: prizemlje,kancelarija br.9

Radno vreme:radnim danom od 07:30 do 15:30 časova

Telefon: 011/360-56-34

e-mail:savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs