Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Politika privatnosti

Politika o zaštiti podataka

Poštujemo privatnost naših korisnika i njihove lične podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo kao poverljivu poslovnu informaciju. Poverljive podatke korisnika  nećemo svojevoljno obelodaniti, učiniti direktno dostupnim niti ih kao takve prodati trećim licima.

Svi podaci dobijeni putem formulara za prijavu za newsletter bolnice Profesional ostaju zabeleženi na serveru i nisu dostupni neovlašćenim trećim licima.

Email adrese prijavljenih korisnika će se korisiti isključivo radi periodičnog slanja newsletter-a, ne češće od jednom mesečno.  Email klijent kojim se šalju newsletter bilteni može imati pristup podacima o uređaju, mreži i ponašanju korisnika, koji se za potrebe analitike i unapređenja korisničkog doživljaja, a nakon davanja permisija, na anonimnoj bazi mogu čuvati na serverima trećih lica čiji softver pokreće i omogućava određene funkcionalnosti i omogućuje maksimalono korisničko iskustvo.